Institut dětské psychologie

Institut dětské psychologie

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS

Institut dětské psychologie poskytuje komplexní služby v oblasti dětské psychologie a souvisejících oblastech.

Můžete se na nás obrátit v jakékoli situaci: při potížích přechodného charakteru, vyvolanými např. obtížnou životní situací (adaptační obtíže, úzkosti a strach), při závažnějších obtížích, jako jsou poruchy učení a chování, porucha pozornosti související s hyperaktivitou, i při vývojových poruchách, jako je např. autismus ad.

Náš institut poskytuje komplexní služby v oblasti psychodiagnostiky, ale též navazující péče pro řadu specifických oblastí ve smyslu terapie nebo nápravy. V Institutu přímo působí odborníci z oblasti klinické a poradenské psychologie, psychoterapie, speciální pedagogiky. S odborníky dalších odborností jako např. dětská psychiatrie, neurologie a logopedie úzce spolupracujeme.

Základním principem našich služeb je individualizovaná a komplexní péče. Přímo spolupracujeme se školami, dětskými lékaři, návaznými službami a institucemi (např. OSPOD).

Uvědomujeme si, že pomoci můžeme už tím, že cítíme odpovědnost za naše klienty, dětské i dospělé. Proto jednotlivé klienty sledujeme a vyhodnocujeme, zda nepotřebují kontrolní vyšetření nebo jinou péči. Nečekáme, až se bude klient sám starat. Tím se náš institut odlišuje od celé řady zařízení, kde je klient pouze diagnostikován nebo mu jsou nabídnuty pouze úzce specializované služby.

NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ POTÍŽE

Základní obtíže:

ORDINAČNÍ HODINY

V současné době uzavřeno.    
     
     
     
     

RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D.

PSYCHOLOŽKA, BIOLOŽKA

Narodila se v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie. Specializovala se na biologii člověka, genetiku a především pak biologii dítěte. Následně vystudovala psychologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a získala titul Ph.D. v oboru lékařská psychologie. Pracovala jako odborný pracovník ve zdravotnictví ve Fakultní nemocnici Motol. V rámci 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se podílí se na řešení řady grantových projektů.

V rámci grantových projektů se věnovala především problematice vývoje dítětě a vlivu různých forem péče o dítě na vývoj dítěte.

Dlouhodobě se věnuje problematice ADHD a vývoji dětí s touto poruchou a je spoluautorkou řady odborných článků o této problematice u nás i v zahraničí.

Má rozsáhlé zkušenosti jako lektorka hudebních, výtvarných kroužků pro předškolní děti, angličtiny pro nejmenší a jako lektorka na letních táborech pro rodiče s dětmi.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

PSYCHOLOG

Klinický/poradenský psycholog pro děti a dospělé, psychoterapeut, soudní znalec, první profesor lékařské psychologie. Získal zkušenosti během stáží na řadě specializovaných pracovišť v ČR, ale i v Evropě, USA, Asii. Byl nebo je řešitelem/spoluřešitelem řady vědeckých i sociálních grantů. Publikoval více 100 původních odborných pracích ve významných domácích a zahraničních vědeckých časopisech. Je hlavním autorem nebo spoluautorem 9 monografií, 1 monografie byla vydána v prestižním nakladatelství Nova Science v New Yorku a řady vzdělávacích a popularizačních textů. Jeho odborná práce dosáhla ve světě několika set citací.

Specializuje se na problematiku psychopatologie dětského věku, forenzní psychologie, lékařské psychologie a etiky.

Je členem redakčních rad několika významných zahraničních odborných časopisů - Journal of Abnormal Child Psychology (IF=3,5), Medical Science Monitor (IF=1,5) a Neuroendycronology Letters (IF=1,5). Je autorem české verze některých zahraničních psychodiagnostických metod (BRIEF, ADOS, HARE, CONNERS-3). Od roku 2009 je associate member a senior researcher v Neuroscience Research Institute Státní university v New Yorku. Je členem řady domácích i zahraniční odborných společností (American Psychological Association, IPSCAN).

Vznik Dětského psychologického centra inicioval na základě rozsáhlých zkušeností z klinické a vědecké praxe a zahraničních zkušeností.

Mgr. Lucie Švandová

PSYCHOLOŽKA

Narodila se v Havlíčkově Brodě. Vystudovala obor psychologie na Karlově Univerzitě v Praze a nyní v něm dále pokračuje. Během svého studia se zaměřovala především na význam hry předškolního dítěte a jeho vliv na psychický vývoj dítěte. Dále se zabývá psychickým vývojem dětí s nízkou porodní hmotností.

Věnuje se především dětské psychologii. Pracuje s dětmi a jejich rodinami v terapeutických programech nápravy poruch pozornosti.

Mgr. Olga Dvořáková

ERGOTERAPEUTKA

Narodila se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče. 

Po studiích i během nich se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení. Působila ve vedení organizace, věnovala se koordinaci, komunikaci a chodu celé organizace. Poté pracovala ve Fakultní nemocnici Motol jako ergoterapeutka na spinální jednotce, lůžkové rehabilitaci a ambulanci.

V soukromém životě je člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuje a věnuje se mnoha sportům.

Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

PSYCHOLOŽKA

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde získala magisterský i doktorský titul. Po studiích se věnovala převážně dětské psychologické diagnostice a práci s rodinami a dětmi. V současné době se v soukromé praxi věnuje terapeutické a poradenské práci s dětmi i dospělými v obtížných životních situacích. V rámci této práce využívá prvky kognitivně behaviorální terapie a rodinné systemické terapie, což jsou směry, ve kterých získala dovednosti prostřednictvím dlouhodobých výcviků a supervizí.

Dále působí jako supervizor, a to zejména pro psychology a pedagogické pracovníky. Supervizní výcvik absolvovala pod Českomoravským institutem supervize a koučingu, jehož je členkou, stejně jako EASC – European Association for Supervision and Coaching. Má zkušenosti s moderováním případových konferencí a pracovních skupin.

Podílela se na několika grantových projektech zejména se zaměřením na vývoj a kvalitu života dítěte. Dlouhodobě se věnuje problematice poruch chování u dětí, otázkám náhradní rodinné výchovy a péče a kvalitě v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí. Je autorkou či spoluautorkou odborných článků s touto tématikou a věnuje se také lektorské činnosti.

Mgr. Petra Narwa

PSYCHOLOŽKA

Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogiky. Věnuje se diagnostice poruch především v dětském věku, mimo jiné pracovala s dětmi s vícečetným postižením v SPC, s mladými lidmi s psychózou v občanském sdružení usnadňujícím jejich návrat do produktivního života, s pacienty v paliativní péči, zajišťuje diagnostiku nadání u dětí od cca 3 let. Součástí její práce je poradenství a terapeutická práce s klienty.

Mgr. Jana Besperátová

PSYCHOLOŽKA

 

Dlouhodobě se věnuje dětské vývojové psychologii a psychodiagnostice, má zkušenosti s prací v pedagogicko - psychologické poradně, kde se zabývala širokým spektrem obtíží – školní neúspěšností a poruchami učení, ADHD, předškolním vývojem, poradenstvím pro volbu dalšího vzdělávání, rozvodovými situacemi, poruchami řeči, především vývojovou dysfázií.

Zajímá se o problematiku mimořádného nadání, několik let byla pražským koordinátorem péče o mimořádně nadané děti, dosud externě spolupracuje s platformou www.talentovani.cz. Spolupracuje také s několika školkami, kde pomáhá učitelům sledovat a podporovat zdravý vývoj dětí a posuzuje školní zralost u předškolních dětí.

Vystudovala psychologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií v Brně. Dokončila pětiletý systematický výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT). Absolvovala také postgraduální výcvik v gestalt terapii dětí a dospívajících pod vedením americké dětské terapeutky Felicie Carroll.

Ve své terapeutické praxi se věnuje především dospělým a rodičům v obtížných životních obdobích, při terapeutické práci vychází z principů gestalt psychoterapie.

Mgr. Lívia Štvrtecká

PSYCHOLOŽKA

 

Narodila se na Slovensku ve Skalici. Vystudovala obor psychologie na University of New York v Praze a nyní v něm dále pokračuje. Během svého studia se soustředila na prenatální a perinatální vývoj prostřednictvím studia Birth Psychology, dále Developmental Psychology.

Má za sebou sebezkušenostní fenomenologický výcvik, momentálně pokračuje ve výcviku SUR. Dovednosti, které získala prostřednictvím škol a výcviků, využívá v rámci své práce s dětmi i dospělými.

Věnuje se především dětské psychologii, kde součástí práce je poradenství a terapeutická práce s klienty.

Je členem zahraničních odborných společností (American Psychological Association, Science Direct).

 

Mgr. Martina Vňuková

PSYCHOLOŽKA

Vystudovala obor Psychologie zdraví na University College London ve velké Británii. V současné době je v doktorském studijním programu  v oboru lékařská psychologie na 1. Lékařské Fakultě. Zaměřuje se především na vliv životního stylu na kognitivní schopnosti - ve své magisterské práci se věnovala asociaci mezi životním stylem a lidskou kognicí. Nyní se její výzkum i nadále zaměřuje na lifestyle u dospělých. U dětí se pak věnuje především problematice ADHD a potížím souvisejícím s touto poruchou. Má rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi, organizací a vedením vzdělávaích akcí, tvorbou odborných publikací a podílí se na řešení grantových projektů.   

Mgr. Markéta Kuželová

PEDAGOŽKA

Narodila se v Praze, vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Učitelství pro mateřské školy, vychovatelství pro školní družiny a mimoškolní zájmové aktivity. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro I. stupeň základní školy. Absolvovala I. a II. cyklus studia Základní umělecké školy, hra na klavír. V souboru prof. Václava Žilky hrála na flétnu. Během studia i po něm působila jako vychovatelka v rodině a v mateřském centru. Od roku 2011 pracuje jako učitelka mateřské školy Parentes Praha.

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software