Dětský psycholog - Služby – poradenství

Dětský psycholog - Služby – poradenství

Psychodiagnostika

Poskytujeme specializované služby v celém rozsahu psychologické diagnostiky dětského věku, a dále v návazných oblastech, tedy diagnostiku rodiny, posouzení rodičovských kompetencí apod.

Ceník

Komplexní psychodiagnostika dětského a adolescentního věku – komplexní psychodiagnostika se zaměřuje na komplexní hodnocení dítěte: vývojové úrovně, silné a slabé stránky, rizika, eventuálně projevy psychopatologie dětského věku. Komplexní zpráva vždy obsahuje konkrétní individualizovaný návrh péče o dítě, včetně návazných služeb v DPC nebo u dalších organizací a odborníků. Zpráva vždy obsahuje část pro školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ) s konkrétní informací a doporučeními pro práci ve škole. Komplexní psychodiagnostika se skládá z 2 samostatných sezení (1 x s rodičem, 1 x s dítětem), samostatně probíhá schůzka s rodiči, kde jsou probrány výsledky vyšetření. Výsledkem vyšetření je komplexní zpráva o vývoji dítěte. V případě potřeby naši odborníci jdou s klienty přímo do školy, kde nález učitelům vysvětlí, včetně toho, jakým způsobem mají s dítětem pracovat. Komplexní psychodiagnostika je vhodná ve všech případech, kdy je podezření, že vývoj dítěte neprobíhá podle očekávání, předpokládá se riziko možného selhávání nebo oslabení některé z oblastí vývoje, případně toto se již projevuje.

Komplexní psychodiagnostika je též vhodná v případech, kdy chce rodič dokonale poznat silné a slabé stránky svého dítěte. Komplexní psychodiagnostika je určena pro děti a mladistvé ve věku 4–18 let.

Specializovaná psychodiagnostika – od diagnostiky komplexní se liší tak, že rodiče obvykle mají již určité podezření na specifické obtíže. Nejčastěji ADHD, autismus nebo jiné vývojové poruchy. Specializovaná psychodiagnostika se skládá z části, ve které se komplexně zhodnotí vývoj dítěte, a další vyšetření je specificky zaměřeno na dané obtíže. Cílem specializované psychodiagnostiky je potvrdit/vyloučit domněnku o určitých obtížích a eventuálně navrhnout individuální plán rozvoje oslabených oblastí. Ve všech případech navrhujeme konkrétní postupy, které je možné realizovat v DPC nebo jiných zařízeních. Specializovaná psychodiagnostika je vhodná v případech, kdy je podezření na konkrétní vývojovou poruchu nebo tato se již projevuje, ale je zapotřebí její přesné diagnostické určení.

Specializovaná diagnostika je určena pro děti a mladistvé ve věku do 18 let. Spodní hranice musí být u konkrétních obtíží určena po konzultaci s odborníkem z DPC.

Cílená psychodiagnostika se zaměřuje na hodnocení specifických oblastí jako je například riziko poruch učení, diagnostika pozornosti atp. Součástí cílené psychodiagnostiky je vždy hodnocení rizika možných psychopatologických projevů dětského věku. Rodič tak dostává podrobnou informaci o dané vyšetřované oblasti, ale též o orientačním psychickém stavu dítěte a eventuální potřebě návazných vyšetření. Součástí zprávy je vždy doporučení pro rozvoj oslabených oblastí.

Cálená diagnostika:

  • školní zralost
  • grafomotorika
  • intelekt
  • paměť, pozornost a exekutivní funkce

Specializovaná psychodiagnostika je vhodná v případech, kdy vývoj dítěte probíhá podle očekávané normy, pouze vykazuje mírná oslabení ve specifických oblastech – např. čtení, psaní, pozornosti. Cílená psychodiagnostika podá informaci o oslabené oblasti a možnostech jejího rozvoje.

Diagnostika rodinného systému se zaměřuje na komplexní zhodnocení rodiny jako celku a její funkčnosti. Vhodná je v situacích, kdy v rodině nefunguje vše tak jak má, nicméně rodiče si to uvědomují a chtějí situaci změnit. Cílem tohoto diagnostického procesu je popsat silné a slabé stránky rodiny a identifikovat eventuální problémy, které mohou být příčinou nežádoucího stavu. Diagnostika rodinného systému probíhá vždy ve 2-3 sezeních. Výstupem je kromě zprávy též podrobná konzultace s návrhy dalšího postupu ke zlepšení rodinného klimatu.

Vývojová psychodiagnostika je určena pro děti v raných obdobích jejich vývoj, tedy cca 3 měsíců – 4 roky a zaměřuje se především na oblast psychomotorického vývoje. Cílem této psychodiagnostiky je zhodnotit průběh vývoje a eventuálně zachytit možné oblasti opoždění nebo projevy vývojových poruch. Součástí je vždy konzultace s rodičem o možné stimulaci a podpoře vývoje dítěte.

Specializovaná psychodiagnostika je vhodná v případech, kdy má rodič podezření, že se jeho dítě nevyvíjí zcela v souladu s vývojovou normou nebo vykazuje v některých oblastech odlišné chování od jeho vrstevníků.

Hodnocení rodičovských kompetencí je určeno pro rodiče, u nichž se vyskytla pochybnost o jejich způsobilosti vychovávat nezletilé děti. Psychodiagnostika se skládá z rozhovoru, analýze dokumentů o rodičovském chování a komplexní diagnostice osobnosti. Může též zahrnovat konzultativní psychiatrické nebo adiktologické vyšetření.

Hodnocení rodičovských kompetencí je vhodné v případech, kdy se vyskytuje pochybnost o rodičovské způsobilosti. Jedná se především o situace rozpadu rodiny, eventuálně jiné případy.

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software